Vieringen Basiliek

DE VIERING VAN HET GELOOF DOOR HET JAAR

De H. Eucharistie
In het weekend en op feestdagen:

zaterdag: 18:00 uur H. Mis
zondag: 11:00 uur Hoogmis

weekdagen:
maandag: 19:00 uur
dinsdag: 10:00 uur Beukeloord
woensdag: 19.00 uur West
donderdag: 19:00 uur
vrijdag: 8:00 uur

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin heel bijzonder voor Uw intentie gebeden wordt (bijvoorbeeld voor een overledenen, voor genezing, uit dankbaarheid etc.).

Donderdag: de dag van het H. Sacrament
Voor Meerssen is de donderdag vanouds de dag waarop de Heer op bijzondere wijze wordt geëerd in het H. Sacrament. Van vele kanten komen mensen naar de Basiliek voor de aanbidding van het H. Allerheiligste.

Voor elke donderdag geldt:

13:00 - 16:00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding
15:30 uur Vespers

Kerkelijk morgengebed
Vrijdag wordt om 07:45 uur het kerkelijk morgengebed gebeden, aansluitend is de H. Mis

De Adventstijd
De Adventstijd is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus. Deze tijd omvat vier weken voor Kerstmis. Dan ziet U in de Basiliek de 4 adventskaarsen.
Het groen symboliseert het vertrouwen en de hoop op de komst van Christus met Kerstmis en aan het einde van de tijd.
Het licht (iedere zondag brandt er een kaars meer) zegt ons dat de Heer dichterbij komt.

De Adventsvespers
Alle zondagen van de Advent zijn er om 15:00 uur plechtig gezongen vespers in de Nederlandse taal.
De derde woensdag in de Advent wordt de zogenaamde "Gulden Mis" gevierd.
De overweging van Maria's bereidwilligheid en de uitverkiezing van haar Moederschap, welke op deze dag bijzonder in het licht worden gesteld, heeft de gelovigen steeds dieper beroerd en heeft in onze streken aanleiding gegeven tot het vieren van de "Gulden Mis", vroeg in de morgen. De kerk wordt dan slechts belicht door brandende kaarsen.

Kerstmis
De aanvangstijden van de H. Missen van Kerstmis treft U aan in de agenda van deze website.
Bijzondere aandacht verdient de Gezinsmis op de vooravond van Kerstmis, die opgeluisterd wordt door het kinderkoor, alsmede de Nachtmis, gezongen door het Basilicakoor.

Ieder jaar zorgen een aantal vrijwilligers voor het opzetten van de kerststal.

Maria Lichtmis
Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, in de volksmond: "Maria Lichtmis".
Christus wil het licht zijn dat voor alle volkeren straalt. Daarom worden tijdens de H. Missen op deze dag kaarsen gezegend, die mee naar huis genomen kunnen worden.
Een brandende kaars is een symbool van ons gebed. Daarom steken mensen thuis een kaars aan bij ziekte van gezinsleden, bij examens, bij geboorte en Doopsel, bij verjaardagen, bij moeilijkheden en verdriet.

Blasiuszegen
Op 3 februari viert de Kerk de gedachtenis aan de Heilige Bisschop-martelaar Blasius.
Hij wordt sinds de vroege Middeleeuwen aangeroepen tegen allerhande keelziekten.
Toen Blasius gevangen zat en wachtte op zijn marteldood wist hij in de gevangenis een jongeman te genezen die door het inslikken van een visgraat dreigde te stikken.
Blasius is een van de zogenaamde Noodhelpers. Met kaarsen, die op Maria Lichtmis zijn gezegend, wordt na iedere H. Mis op 3 februari de Blasiuszegen gegeven.

Aswoensdag: Begin van de Veertigdagentijd
De woensdag na Carnaval begint de veertigdaagse vastentijd.
Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag. Op deze dag gebruikt men geen vlees en er wordt gevast.
Tijdens de eucharistieviering kan men het teken van bezinning en boete, het askruisje, ontvangen.

Palmzondag
Tijdens de H. Missen van palmzondag worden palmtakken gezegend en wordt er voorgelezen uit het Lijdensevangelie van onze Heer Jezus Christus.
Een ieder kan een palmtak meenemen naar huis om achter een kruisbeeld te steken. Boeren nemen een takje mee en steken dit op kun akker als een teken van gebed om een goede oogst. Ook is het een goed gebruik om een palmtakje op het graf van Uw dierbare te steken als teken van hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven.

Witte Donderdag
Op de avond van Witte Donderdag worden tijdens een indrukwekkende plechtigheid de instelling van de H. Eucharistie en van het Priesterschap herdacht. Tevens weten wij ons dan een met de Heer, die na het Laatste Avondmaal in doodstrijd verkeerde in de Hof van Olijven.
Met Hem, die ons zo dierbaar is en werkelijk tegenwoordig bij ons in het H. Sacrament, willen wij blijven waken tot 23.00 uur.

Goede Vrijdag
Op Goede vrijdag gedenkt de Kerk over de hele wereld het lijden en sterven van Jezus Christus. Om 15.00 uur, het stervensuur van de Heer, komen veel mensen naar de kerk om de kruisweg te bidden.
Om 19.00 uur is er een avondplechtigheid waarin het Passieverhaal wordt voorgelezen, het Kruis wordt vereerd en de H. Communie kan worden ontvangen.
Goede Vrijdag is een vasten- en onthoudingsdag.

Paaswake
De Paaswake neemt de belangrijkste plaats in van alle vieringen in de Kerk. In een symboolrijke liturgie willen wij Christus volgen in de overgang van Zijn Dood naar de Verrijzenis. Ook staan wij stil bij de betekenis van de Verlossing en luisteren wij naar de Lezingen uit de H. Schrift. Bovenal wil deze plechtigheid ons de vreugde van Pasen schenken. De Verrezen Heer is voorgoed overwinnaar op zonde en dood. En wij mogen delen in Zijn overwinning. Het Paasvuur wordt ontstoken, het doopwater wordt gewijd, de Paaskaars wordt gezegend, waarna allen hun doopbeloften hernieuwen.

Hernieuwing van de Doopbeloften in de Paaswake
Tijdens de viering van de Paaswake worden de kinderen van groep 8, die in het najaar het H. Vormsel zullen ontvangen, uitgenodigd om hun Doopbeloften te hernieuwen. Hiertoe worden zij voorbereid in een viertal lessen op de vrijdagmorgen. Zij ontvangen een aparte uitnodiging.

Marialof in de maand Mei
Op iedere dinsdagavond in de meimaand is er Marialof.
Tijdens de werkdagen wordt om 18:40 uur de Rozenkrans gebeden.

Herdenking van de Gevallenen
Op de avond van 4 mei gedenken wij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Het zijn niet weinig Meerssenaren, die zijn omgekomen tijdens de oorlogsjaren. Onder hen is een grote groep van het joodse bevolkingsdeel die in de vernietigingskampen van de Nazi's slachtoffer werden. Wanneer wij hen herdenken, willen wij ons meer bewust worden van de grote kostbare waarde van onze huidige vrijheid.

2e Pinksterdag: H. Mis op het Kerkhof
Traditiegetrouw wordt op Pinkstermaandag de H. Mis van 10:00 uur op het Kerkhof gevierd.
Gelijktijdig vanuit de H. Jozef Arbeiderkerk trekt om 9:45 uur een bidprocessie naar het kerkhof waar een gezongen H. Mis wordt opgedragen voor alle overledenen van beide parochies.

15 augustus: Maria ten Hemelopneming
Op 15 augustus vieren wij het feest van Maria's ten hemelopneming met ziel én lichaam. Tijdens de H. Mis is er zegening van kruutwush. na de viering worden de kruutwushes uitgedeeld.

Oktobermaand is Rozenkransmaand
De oktobermaand staat bekend als de rozenkransmaand.
Tijdens deze maand wordt door de week voor de H. Missen de rozenkrans gebeden voor diverse intenties. Op de dinsdagavond is er oktoberlof.

Allerheiligen/Allerzielen
Op 1 en 2 november wordt Allerheiligen en Allerzielen gevierd.
Op de zondag nabij 2 november herdenken wij om 15:00 uur in een plechtig lof de overledenen van het afgelopen jaar die vanuit de Basiliek naar hun laatste rustplaats zijn gebracht.
Hierna gaan we in processie naar het Kerkhof om daar alle graven te zegenen.