Parochieblad 2017.11


HET OCTAAF HEEFT EEN LANGE TRADITIE

Al vanaf 1223 wordt in Meerssen het Sacramentsoctaaf gevierd. Ze zijn het gaan vieren op advies van een pauselijk gezant uit Rome. Misschien is het de eeuwen door niet altijd even enthousiast en grootschalig gevierd, maar het Octaaf is de jaren door altijd gebleven. Dit jaar van woensdagavond 14 juni tot en met donderdag 22 juni. Zie de inliggende folder.
Dus al 794 jaar vieren we dit jaar het Sacramentsoctaaf. Een dorp vol vlaggen, met grote borden bij de in- en uitvalswegen, met een kermis op de Markt en met veel mensen van allerlei kanten die naar de basiliek van Meerssen komen. En dit jaar weer: de processie naar Raar. Naar de plaats waar de boer van Raar woonde die betrokken was bij het brandwonder van 1465... en die toen evenzeer enthousiast was over ‘zijn’ basiliek als veel Meerssenaren heden ten dage. U doet toch allemaal weer mee: de vlag uit in het Octaaf. De processie op zondag en zo af en toe toch eens deel nemen aan hetgeen in de basiliek die week allemaal georganiseerd wordt... zoiets vind je in geen enkele andere kerk. Trots op het octaaf, trots op de basiliek: Meerssen op z’n best!

HET THEMA VAN HET OCTAAF
 ‘Aanbidding en gerechtigheid’.
Het lijkt misschien een beetje ouderwets thema, maar het is hartstikke modern. Popsterren worden aanbeden. Men reist van hot naar haar om concerten van geliefde musici te bezoeken. Er is nogal wat persoonsverheerlijking in onze samenleving. Het verheerlijken van mensen zit ons in het bloed. We zeggen het ook: die en die, die aanbidt jou! Mensen kunnen hysterisch worden bij het zien van hun held, een popster, hun idool. De idolen zijn ook goed bekend door de moderne communicatiemiddelen. Sporthelden worden gevolgd op hun tocht in de wereld om hun sportprestaties te volgen. Die aanbidding bedoelen we niet direct.
Aanbidden is ook eigen aan iedere religie of godsdienst en is dus ook een aspect van de christelijke eredienst. Je hoeft niet traditioneel rooms-katholiek te zijn om te aanbidden. Aanbidden is God de plaats geven die Hem toekomt, God zegenen (benedicere), goede dingen zeggen van God, dank zeggen. Het is een houding die iedere religieuze mens past. In Limburg komt de charismatisch beleefde godsdienst steeds meer op, zo las ik in de krant. Nu juist die charismatisch gelovige mensen hebben veel aanbidding in hun geloofsbeleving. Wat aanbidden kenmerkt is het rechtstreekse: je onmiddellijk richten tot God. Niet: ‘de Heer moet geprezen worden’, maar ‘ik prijs de Heer’. Die rechtstreekse beweging is essentieel aan aanbidding. De afstand tussen God en mens is bij aanbidding zo klein mogelijk
Het gaat om de Ander die groter is dan mijn hart. Aanbidding kan de mens openen voor onverwachte ontdekkingen. De ontmoeting kan maken dat hij of zij van inzicht verandert en een andere weg gaat dan daarvoor.  De aanbidding van God leidt tot nieuwe keuzes in je leven. Aanbidding maakt ons tot mensen die recht doen om gerechtigheid. De dingen en de mensen weer in de juiste verbanden zien.. het wordt weer recht gezet op zijn plaats gezet gewoon gerechtigheid. De aanbidding wordt steeds meer herontdekt, ook in het geloof.

EERSTE COMMUNIE IN WEST
Drievuldigheidszondag 11 juni doen de kinderen in West hun Eerste Communie om 11.00 uur.  Het aantal kinderen in West is dit jaar niet groot, daarom helpen de Eerste Communicanten van de basiliek hen bij het zingen. Mooi hè!!?

DE PROCESSIE NAAR ROTHEM
Vrijdag 23 juni is het feest van het heilig Hart van Jezus. Dan is het patroonsfeest van de kerk in Rothem, want die heet naar het heilig Hart van Jezus. Dan trekken we te voet in processie van de basiliek naar de kerk in Rothem en dragen dit jaar voor het eerst ook het heilig Hartbeeld mee. Vorig jaar was het een mooie processie met versierde straten in Rothem, met de harmonie van Rothem die ons begeleidde, met het jongerenkoor dat onderweg de processie toezong en met allerlei mensen die zich vanaf Tussen de Bruggen bij de processie aansloten. Een mooie viering in de kerk van Rothem en dat alles afgesloten met samen-zijn in de Koel (het gemeenschapshuis)  Leuk dat U dit jaar ook meeloopt, U bent hartelijk welkom.

Lidmaatschap van de broederschap van het Heilig Sacrament.
Zoals elk jaar kunt U tijdens het octaaf voor en na elke H. Mis Uw lidmaatschap van de broederschap van het Heilig Sacrament weer verlengen.
De kosten hiervan bedragen € 5,00. U kunt zich natuurlijk ook als nieuw lid aanmelden bij het broederschap.

 

 

KERKDIENSTEN: 10 t/m 24 juni 2017

zaterdag 10 juni:
B    18.00    jaardienst Pierre en Greta Vleugels-Neukirchen; Tiny Wetzels-Jansen off.; Ger Lambrichs off.; Wil Dupuits en Gerda Dupuits-Frissen
W    19.00     Andre Baurmann (offer); Paula Martens-Rutten (offer)

zondag 11 juni: H. DRIE-EENHEID, HOOGFEEST.
R    10.00    voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven  
W    11.00    Eerste H. Communie
B    11.00    jaardienst ouders Römkens-L’Ortye; Jan Blaszek off.; Tiny Nijsten off.; jaardienst Lei Smeets en Paggie; voor de weldoeners van de Kerk; uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk
 

maandag 12 juni:
    19.00    voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.
    -

woensdag 14 juni: H. Lidwina, maagd.
W    18.00 tot 18.55 geen Aanbidding in de dagkapel
W    19.00     geen H Mis
B    19.00    Openingsviering van octaaf met gebed, lezing en zang en bloemenhulde                 zang van het Basilicakoor
        Uiteenzetting van het jaarthema

donderdag 15 juni: SACRAMENTSDAG
    10.30    Plechtige Eucharistie van Sacramentsdag    zang: dameskoor
        jaardienst Lou Vossen, jaardienst Lucette Vossen-Sadaune, jaardienst Vossen-Petit en jaardienst ouders Vossen-Cruts; Miets Slangen-Dassen (namens dameskoor)
    14.00    Stille aanbidding
    15.00    Gezamenlijk aanbiddingsuur
    16.00 - 16.30 Gezongen Vespers
    19.30    Pontificale Hoogmis door: Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen-conferentie                             zang: Basilicakoor
        jaardienst Giel en Marie Martens-Mulkens; jaardienst ouders Willems-Meijers; jaardienst ouders Bèr en Lies Smeets-Wijnands, jaardienst Huub Smeets; Jo Smeets; jaardienst Bèr Rokx, Mariette Tummers en dochter Maria; Eveline Cobben-Bemelmans; overleden ouders Smeets-Seij; Herman van Wagenberg off.; overleden leden van het broederschap van het H. Sacrament


vrijdag 16 juni:
    11.00 - 12.00 Stille aanbidding
    15.00 - 16.00 Gezamenlijk aanbiddingsuur
    16.00 - 16.30 Gezongen vespers
W    19.00    Vertrek processie vanaf  Kerkplein Meerssen-West naar Basiliek
     19.30    Bedevaartsmis: Bunde, Meerssen-West, Geulle en Waalsen
        zang: kerkelijk zangkoor St.Caecilia Bunde
        Alice Heijnens-Lambrichs
    21.30    Lucenarium in de Basiliek (Lichtdienst)

zaterdag 17 juni:
    08.30    Bedevaartsmis: Schimmert en Genhout
                                zang: parochieel koor H. Remigius
    09.00 - 12.00 Wandeltocht Pelgrimstochten Valkenburg - Meerssen    11.45    ontvangst wandelaars Basiliek
    15.00    Gezamenlijk aanbiddingsuur
    16.00 - 16.30 Gezongen vespers
B    18.00    Bedevaartsmis: Rothem            zang: St. Caeciliakoor Rothem
        zeswekendienst Paula Martens-Rutten; jaardienst ouders Mesters-Stassen; jaardienst;Leo Ubachs; Michel Bruynen off.; Jean Aussems off.
W    19.00    Elly Stoelinga-Zwang (offer); Cor Peters (offer)
B    20.00    Octaafconcert m.m.v. Rob Waltmans, organist en Marcel Arpots, sopranist

zondag 18 juni: SACRAMENTSZONDAG.
B    08.30    Eucharistieviering                           zang: schola
        jaardienst Jacques Pluymakers; jaardienst ouders Heynen-Meijers; ouders Janssen-Horsmans;  Helma van den Broeck off. Freek Gastkemper
    09.30    Sacramentsprocessie naar Raar
R    10.00    zeswekendienst Dwight Besems; zeswekendienst Lies Hanssen-Wildhagen; jaardienst ouders Otten-Schouteten
B   ±12.15    sluitingsviering sacramentsprocessie Basiliek
      ±12.45    verre de L’Amitié achter de Basiliek
    15.00    stille aanbidding
    16.00 - 16.30 Gezongen vespers

maandag 19 juni: H. Romualdus, abt.
    10.30    Dag van de ouderen en zieken    
        Eucharistieviering, waarna ziekenzegening        zang: dameskoor
        Jo Scheffers (namens dameskoor); Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen en hun zoon Jos
    15.00    gezamenlijke aanbidding
    16.00 - 16.30 Gezongen Vespers

19.30     Bedevaartsmis: Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem
        zang: parochieel koor Berg en Terblijt

dinsdag 20 juni:
    11.00 - 12.00 Stille aanbidding
    14.00    Basisscholen “de Gansbeek“ en “Op ‘t Hwagveld”
        groep 4 t/m 8
    15.00    Gezamenlijke aanbidding
    16.00 - 16.30 Gezongen Vespers
    19.30    Bedevaartsmis: Ulestraten            
        zang: Catharinakoor
        jaardienst deken Horsmans; ouders Janssen-Horsmans; Tiny en Karl-Anton Goertz-Janssen; ouders Vossen-Meijers; Servé Booten; Gerda Dupuits-Frissen, Wil Dupuits, Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans

woensdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.
    10.30 - 11.00 Ontvangst aanbiddingsgroepen (in crypte)
    11.00 - 12.00 Conferentie aanbiddingsgroepen ( in crypte)
    12.00 - 12.20 Gezongen middaggebed
    12.30 - 13.30 Gelegenheid tot lunch horeca Markt
    13.30 - 14.00 Instructie project Aanbidding ( in crypte)
    15.00    Gezamenlijke aanbidding
    16.00 - 16.30 Gezongen Vespers
W    18.00     Geen aanbidding en geen H. Mis in West
    19.30    Bedevaartsmis: dekenaat Maastricht

donderdag 22 juni:
    15.00    Gezamenlijke aanbidding
    16.00 - 16.30 Gezongen vespers
    19.00    Afsluitende Eucharistieviering met alle vrijwilligers
        zang: Basilicakoor
        jaardienst Frans Demacker en Jacqueline America; Herman van Wagenberg off.

vrijdag 23 juni: H. Hart van Jezus, Hoogfeest..
B    07.45     kerkelijk morgengebed
BW 18.45     Vertrek in processie vanaf de Basiliek naar de kerk in Rothem
R    19.30    Viering Patroonsfeest van het H. Hart parochie Rothem
        zang: St. Caecilia koor
        voor de zielenrust van pastoor No Quadvlieg

zaterdag 24 juni: JOHANNES DE DOPER, HOOGFEEST.
B    18.00     Jean Aussems off.
W    19.00     zang: Groot Koor:
        jaardienst Vroemen-Bronckers

OVERLEDEN:
9/5   Harrie Engelen, Rothem
19/5 Mia Burema-Ummels, Meerssen
19/5 Bèr Pieters, Maastricht
30/5 Joep Didden, Meerssen

SACRAMENTSLIED:
Tijdens het octaaf zal ons sacramentslied weer vele malen gezongen worden. Om weer even te oefenen volgen hier de drie coupletten:

Heilig geheim, dat de Eng-len bewaken                
Heerlijke kelk vol van Goddelijk Bloed
Wonderbaar brood dat wij biddende smaken
Hemelse spijs, die voor eeuwigheid voedt.        R
R
G’loofd zij Uw lichaam, gezegend Uw bloed
Jezus, mijn Koning, mijn God wees gegroet
Jezus, mijn Koning, mijn God wees gegroet

Heer, wat voor U onze vaderen stichten
Gaaf was hun geloof, onverbreekbaar hun trouw
Blijf het symbool onzer heiligste plichten
Meerssen is één met zijn tempelgebouw            R

Heer, blijf bij ons, als de avond komt dalen,
Uw sacrament blijve steeds onze schat
Laten de daden de wereld verhalen
zó lief heeft Meerssen zijn Koning gehad        R